ASTGHAGUSHAK՝ MARTI 25-I HAMAR

Khoy: Stipvats yek paykarel hzor yev chapazants khoramank mrtsaktsi dem: Mterim mardu khorhurdy kogni ayd paykarum haghtanak tanel: Arhasarak aysor hetevek geghetsik seri nerkayatsutsichneri khorhurdnerin u arajarknerin: Khusapek gortsynkerneri het vichabanutyunnerits: Ashkhatek stverum mnal, arandznapes achki chynknel, vecher chhrahrel: Pvokhareny ynkerneri shrjapatum karogh yek drsevorel dzer bolor hmtutyunnery: Kgravenk ayn mardu ushadrutyuny, um handep antarber chek:

Tsul: Kentronatsek steghtsagortsakan motetsum, yerevakayutyun pahanjogh ashkhatanki vra yev ankaskats mets hajoghutyunneri khasnek: Hnaravorutyun kunenak avartin hastsnel nakhkinum sksats gortsery: Bolor nrank, ovker zhamanakin hrazharvel yen ognel, aysor kajaktsen yev kkajaleren dzez: Chisht kvarvek, yete ashkhatek miayn tghamardkants het, apavinek nrants gortsararakan hotarutyany, aysor kanayk dzhvar te ardaratsnen dzer spaseliknery: Hnaravor e grasenyakayin siravep ayn mardu het, um vaghuts hamakrum yek: Amusnakan zuygern aysor karevor voroshumner kkayatsnen:

Yerkvoryak: Anhangstanalu voch mi patchar chunek: Drakan mitumneri azdetsutyuny mets e, hajoghak yek inchpes gortsnakan, aynpes el andznakan hartserum: Dzer ansovor , inknatip varkagitsy ushadrutyun kgravi: Aysor apavinek dzer nerkin dzaynin, ayl voch te shrjapati mardkants khorhurdnerin: Sirelii het haraberutyunnerum drakan pvopvokhutyunner knkatven, yev da dzer shnorhiv: Patrast yek lsel yev shat hartseri shurj kisel nra tesaketnery: Yerkvoryaknern aysor hnaravorutyun kunenan, yntanikin veraberogh, karevor voroshum kayatsnel:

Khetsgetin: Chapazants zgayun yek, manrukneri handep ushadir, inchy kogni, angam bard iravichaknerum, khusapel skhalnerits: Hnaravor yen voroshaki gumarayin mutker, hajogh gortsarkner, karogh yek khoshor gnumner katarel, voronts hamar hetagayum chek zghja: Hrashali or e grasanyakayin siravep skselu hamar: Ayn voch miayn hacheli zgatsvoghutyunner kpargevi, ayl nayev kogni masnagitakan volortum: Yerekoyan hnaravor yen hacheli anaknkalner: Ksteghtsven iravichakner, vorontsum dzez hrashali kdrsevorek, hajoghutyan khasnek, kgravek ayn mardu ushadrutyuny , um handep antarber chek:

Aryuts: Amen ban lav kdasavorvi: Vorkan shut gortsi antsnek, aynkan shat klinen dzerkberumnery: Orva arajin kesin karogh yek lutsel dzez anhangstatsnogh bolor khndirnery, isk yerkrord kesin kentronatsek andznakan hartseri vra, ushadrutyun dardzrek ynkernerin, harazatnerin: Te gortsnakan yev te andznakan bnuyti ughevorutyunnery lav kdasavorven: Nshani ayn nerkayatsutsichnerin, ovker tarapum yen kronik hivandutyunnerov, aysor khorhurd e trvum ushadrutyun dardznel aroghjutyany, inknazgatsvoghutyan vatatsman vtangy mets e: Sahmanapakek fizikakan tsanrabernvatsutyuny, organizmy pvordzutyunneri mi yentarkek:

Kuys: Orva arajin kesin vorosh khndirner ktsagen hatkapes nrants mot, ovker karevor handipumner u banaktsutyunner yen tsragrel: Zrutsaktsi het yndhanur lezu chek gtni: Angam, yete nuyn hetakrkrutyunnern unek, miyevnuyn e vecherits khusapel chi hajoghvi: Finansakan korustner kkrek, anhajogh gortsarkner kknkek: Orva yerkrord kesin drakan mitumneri azdetsutyuny kmetsana: Inknadrsevorvelu hnaravorutyun kunenak, kvayelek ayn mardkants sern u harganky, ovker tank yen dzez hamar: Romantik ughevorutyunnery hrashali kdasavorven, anmoranali zgatsvoghutyunner kpargeven:

Ksherk: Ashkhatek ushadrutyun chgravel, kanzi aysor dzer terutyunnern aveli tesaneli yen, kan aravelutyunnery: Hachoyakhosutyunner dzhvar te lsek, pvokhareny knnadatutyan karzhananak: Aysor charzhe masnagitakan karevor hartser knnarkel: Khusapek ghekavarutyan, arhasarak azdetsik mardkants het konfliktnerits: Sirayin haraberutyunneri tesankyunits hajogh or e spasvum: Kensakan neruzhy bardzr e: Inknazgatsvoghutyunits chek dzhgohi: Mrayl mtkerits tramadrutyuny karogh e pchanal, pvordzek aveli lavates linel:

Karich: Barehajogh or e spasvum: Shat tsragrer kirakanatsnek, dzernamukh klinek aynpisi gortseri, vorotsov nakhkinum cheik hamardzakvi zbaghvel: DZer hmaykn antarber chi tvoghni shrjapati mardkants, inchy ogtakar e masnagitakan hartser knnarkelis: Hnaravor e ser arajin hayatskits: Apavinum yek dzer nerkin dzaynin yev ayn dzez chi hiastapetsnum: Aysor sksats haraberutyunnery lurj zargatsum kstanan, hnaravor e hangetsnen amusnutyan:

Agheghnavor: Kentronatsek ashkhatanki vra, angam manr hartserum khusapek skhalnerits: Aysor tsankatsats vripum karogh e lurj hetevankner unenal: Mets ushadrutyun yev zgushutyun kpahanjvi ghekavar pashton zbaghetsnogh Agheghnavornerits: Sharkayin ashkhatoghnery yevs chpetk e kortsnen zgonutyuny: Orva yerkrord kesin sepakan biznesin, kam andznakan kyankin veraberogh nor mtahaghatsumner ktsnven: Drants iragortselov՝ drakan pvopvokhutyunner knkatek: Aveli inknavstah yeghek yev mi vakhetsek chanaparhin haytnvogh khochyndotnerits:

Aytseghjyur: Hangist or e spasvum: Lurj khndirner chen lini: Karogh yek litskatapvel, verakangnel uzhery: Nor gortser dzernarkek miayn ayn depkum, yete vstah yek, vor hamakhohnery finansapes kajaktsen dzez: Riski dimel charzhe , bolor kaylery nakhapes kshradatek Hnaravor yen chnakhatesvats ughevorutyunner: Drank ardyunavet klinen, sakayn yntatskum:

Jrhos: Ayn ameny, inchr tsragrel yekr kirakanana, yev ardyunkry kgohatsrni dzez: Kurakhanakr yev khpartanakr seprakan dzerkrberumnerov, treyev drankr misht chre, vor dzer jankreri shnorhiv yen trvel: Aysor tsrankatsrats iravichakitsr ogut kkraghekr: Shatery knakhandzen dzez, sakayn vnaselu prvordzer chren ani: Hnaravor yen romantik ughevorutryunner: Mijavayri prvoprvokhutryuny drakan kazdi, nor tsanotrutryunner khastatekr, kprvokhekr dzer ashkharhayatsrkry: Khorhurd chri trvum setrevetrel hakarak seri nerkayatsrutsrichrneri het, da karogh e nyardaynatsrnel dzer sireliin:

Dzkner: Orva arajin kesy lav kdasavorvi: Karevor e vochr miayn hachuykr stanal ayd amenitsr, ayl nayev drakan mitumneri azdetsrutryuny chisht ogtagortsel: Npatakaharmar or e ghekavarutryan het shprvelu, dzer masnagitakan arajyntratsri shurj vorosh hartsrer krnnarkelu hamar: Gortsnakan arajarknery mi lav tsarutretrev arekr, drankr aynkran el shahekan chren, vorkran trvum yen: Orva yerkrord kesin vorosh dzhvarutryunner ktsagen: Aysor aravel khotsreli yen nshani truyl seri nerkayatsrutsrichrnery: Hakarakordnern amen kerp kprvordzen vnasel dzez, daver nyutrel: Khiastraprvekr ayn mardutsr, um yerkar tariner dzer ynkern yekr hamarel:

(Visited 121 times, 1 visits today)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *