Petk e hrazharvel kutakayin kensatvoshakayin hamakargits. Tntesagety nor risker e matnanshum

Kutakayin kensatvoshakayin fonderum grantsvats andzants hashivnerum yekamtaberutyuny nvazel e, nayev tarber andzants hashivnerum e yekamtaberutyuny tarber, vori veraberyal shaharruneri mot mtahogutyun ka. Khndri arrnchutyamb NEWS.am–i hartserin pataskhanets «Kaghakatsu voroshum» (KVO) sotsial-demokratakan kusaktsutyan kartughar, tntesaget Suren Sahakyany.

Inchvo՞w e kutakayin hamakargi shaharruneri hashivneri yekamtaberutyuny tarber:

Irok, vorosh depkerum nuyn 4% yekamtaberutyan paymannerum vorosh mardkants mot nshvats e batsasakan nshanov yekamut, myusneri mot՝ drakan. Kpvordzem teghekanal, sakayn aveli hamakargvats dzevov da karogh yen anel lragroghnery. Sa karogh e tsragrayin skhali ardyunk linel, sakayn yete khndiry bardzradzayneluts heto patshach zhamketum chi shtkvum, bazmativ hartser karogh yen arrajanal dzerrnarkatiroj barevarkutyan tesankyunits.

Yentadrum yek, vor karravarichnery parzapes gumarne՞r yen ashkhatum kutakayin kensatvoshakarruneri hashvin yev inch–vor zhamanak snankatsumy chi՞ batsarrvum.

Nman fonderi gortsuneutyan npataky hents aydpisi fondery karravarelov yekamut stanaln e. Drank masnavor nerdrumayin fonder yen, voronk havatarmagrayin karravarum yen irakanatsnum. Verjin tasnamyakneri patmutyuny li e bazmativ orinaknerov, yerb aydpisi fondery tntesakan chgnazhamneri yntatskum snankatsel yen. Hamashkharhayin gortsogh tntesakan kargi paymannerum da ughghaki zhamanaki harts e. Arravel yevs, vor mer partadir kensatvoshakayin hamakargy mitvats e mot 40 tari ants mardkants veradardznel aysorva havakagrats mijotsnery. Yentadrum yem, vor aysor voch mi khelamit tntesvarogh 10 taruts aveli chi el pvordzi kankhatesel. Im kartsikov, herrankary, te ayd hamakargov apaga kensatvoshaky kutakoghnery ktesnen irents gumarnery, khist mshushot yen.

I՞nch karogh e anel petutyuny՝ anhajogh karravarichneri depkum. ardyok mshakvats hamakargy patrast er nerdrvelu.

Tpavorutyunn ayn e, vor boghoki aliki ardyunkum hamakargy mshakoghnery pvordzel yen hnaravorins meghmatsnel rriskery, sakayn, im khorin hamozmamb, hamakargn inknin aratavor e. Mer petutyan paymannerum inchpes el mshakvevn kaghakakanutyunnery, drank, i verjo, hangetsnelu yen kolapsi. Yev aystegh karravarchi yntrutyuny eakan che. Khndirn aveli e bardanum, yerb hnaravor e karravarichy anbarekhighch linel. Ovke՞r yen mer fonderi irakan karravarichnery. Zhamanakin nman pntrtuknery hastsrel yen Londonum gtnvogh mi hastse, vortegh el ardyunki chhasnelov dadaretsvel yen. Khosky irakan shaharrunerin gtnelu masin e, vorpeszi nman anhrazheshtutyan depkum imanank՝ um yenk nerkayatsnum mer pahanjnery.

Hashvi arrnelov nakhkin hamakargi korruptsion bnuyty, kaskats ka, vor shaharrunery mer yerkrits yen, voronts pvordzel yen hnaramtoren taktsnel irents inknutyuny. Da bazmativ hartser u kaskatsner e harutsum nakhagtsi hajoghutyan arrumov.

Nor paymannerum petutyuny karogh e mijotsner dzerrnarkel irakan shaharrunerin haytnaberelu, nrants barekhghchutyunn apahovelu hamar hamapataskhan mekhanizmner mshakelu hamar. Isk yete drank chen ashkhatum, petutyuny karogh e pvokhel karravarich fondery.

Fonderi yekamtaberutyuny mot 4 tokos e, minchderr shat shaharruneri mot yekamuty՝ batsasakan tiv e. inchvo՞v da kbatsatrek.

Yes miayn karogh yem yentadrel, vor varchararakan tsakhsery gerazantsel yen tarva yntatskum generatsvats yekamuty. Sakayn fondn aynkan mets e, vor nman ban dzhvar e patkeratsnel.

Inchvo՞v e paymanavorvats, vor yekamtaberutyuny 2017 tvakanin yeghel e 13 tokos, minchderr 2018-in ayn nvazel e 4 tokosi.

Partadir kutakayin kensatvoshakneri mer hamakargum ka mi arrandznahatkutyun, vor fonderi 60 tokosy mnum e mi yerkrum yev himnakanum nerdrvum petakan partatomseri mej. Isk 40 tokosy nerdrvum e arterkrum՝ tarber rriskaynutyan gortsarkneri mej. Petakan partatomsern apahovum yen 7%-its bardzr yekamtaberutyun, aysinkn՝ havanabar, antsats tari bavakanin anhajogh yen yeghel fondi otarerkrya nerdrumnery. I dep, petutyuny kaghakatsineri hamar yerashkhavorum e nerdrvats mijotsneri veradardzy. Sa nshanakum e, vor yete fondy snankana, apa menk inkners yenk byujev mijotsnerov krelu dra finansakan hetevanknery.

Gtnum yek, vor pe՞tk e hrazharvel kutakayin kensatvoshakayin hamakargits.

Ayo, gtnum yem, yev dra hamar kan bazmativ patcharrner, vorontsits knshem miayn mi kanisy. Nakh, statsvum e, vor menk, vorpes petutyun, mer aysorva yekamutnery pvokhantsum yenk mi masnavor dzerrnarkutyan, aynuhetev dimum ayd dzerrnarkutyany՝ nranits partkov pvogh khndrelov. Masnavor dzerrnarkutyunn el metsahogabar nerdrum e anum mer partatomserum՝ tokosneri teskov yuratsnelov nayev mer apaga yekamutnery. Pvokhareny ayd masnavor dzerrnarkutyuny havastiatsnum e, vor 40 tari heto hamapataskhan havelavcharnerov mez kveradardzni ayd mijotsnery.

Inchpes arden nshetsi, ayd herrankarnery khist mshushot yen, arravel yevs 40 tarva ktrvatskov. Aysorva tntesakan hamakargy hashvi arrnelov, mets havanakanutyamb kareli e pndel, vor 40 tari heto ayd karravarichn u fondy goyutyun chen unenalu՝ hashvi arrnelov obyektivoren tntesutyan chgnazhameri hakvatsutyuny. Aynuhetev, hashvi chi arrnvats gnachi makardaky. Dzhvar e yentadrel, 40 tari heto vcharvogh, asenk՝ 1 mln dram kensatvoshaky inch gnoghutnakutyun e unenalu. Batsi da, kensatvoshaknery vcharvelu yen 10 tari u, yete apaga kensatvoshakarrun dzhbakhtutyun unena tvoshaki antsneluts heto 10 taruts aveli aprel, apa na vochinch chi stanalu aysorva khnayoghutyunnerits. Kan nayev ayl bazmativ patcharrner.

(Visited 77 times, 1 visits today)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *