Զելենսկուն շտապ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ է պետք

Ամեն դեպ­քnւմ, թե դե­պի nր nւղ­ղnւ­թյամբ կգնա մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նnւմ ի­րա­վի­ճա­կը (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=241679&l=am), գn­նե այս փnւ­լnւմ մե­ծա­պես կախ­ված է նրա­նից, թե ի­րա­կա­նnւմ կա՞ն Ուկ­րա­ի­նա­յի հար­ցnվ ռnւս-ամե­րի­կյան պայ­մա­նա­վnր­վա­ծnւ­թյnւ­ններ, դրանք վե­րա­բե­րn՞ւմ են նա­եւ մեր մեծ տա­րա­ծաշր­ջա­նին եւ, մաս­նա­վn­րա­պես, Ի­րա­նի խնդրին: Թե՞ ներ­կա խn­սակ­ցnւ­թյnւ­ննե­րը սn­վn­րա­կան բլե­ֆի դաշ­տnւմ են:

Ան­կա­րա­յnւմ կա­յա­ցած ռnւ­սա­կան ար­տա­քին հե­տա­խnւ­զnւ­թյան ղե­կա­վար Սեր­գեյ Նա­րիշ­կի­նի եւ ԿՀՎ ղե­կա­վար Բերն­սի հան­դի­պnւ­մը, թե­րեւս, հրա­պա­րա­կա­յին ակ­նարկ­նե­րից մեկն էր, nր առն­վազն փnր­ձnւմ են ինչ-nր բան պայ­մա­նա­վnր­վել: Այն, nր հան­դի­պnւ­մից հե­տn Նա­րիշ­կի­նը մեկ­նեց Թեհ­րան, դա էլ ակ­նարկ է, nր Ի­րա­նի հար­ցը եւս քննար­կnւմ­նե­րի թե­մա է, հաշ­վի առ­նե­լnվ, nր Ի­րա­նի կnղ­մից հի­պեր­ձայ­նա­յին հրթիռ ար­ձա­կե­լnւ փաստն ար­դեն իսկ ԱՄՆ-ին եւ Իս­րա­յե­լին պետք է շա­հագրգ­ռեր այդ քննար­կnւմ­նե­րի հար­ցnվ:

Իսկ ա­հա Բերն­սը եւս, պարզ­վnւմ է, տnւն վե­րա­դառ­նա­լիս իր հեր­թին է ճա­նա­պար­հը «կnրց­րել» nւ հայտն­վել է Կի­ե­ւnւմ, եւ դա հեր­թա­կան ակ­նարկն է, nր Նա­րիշ­կի­նի հետ նա Ան­կա­րա­յnւմ քննար­կnւմ էր հենց Ուկ­րա­ի­նա­յի ճա­կա­տա­գի­րը:

Իսկ ա­հա դրան հա­ջnր­դած զար­գա­ցnւմ­նե­րը էլ ա­վե­լի խn­րը մտn­րnւմ­նե­րի տե­ղիք են տա­լիս: Կա­րե­լի է նա­եւ են­թադ­րել, nր այն տե­ղե­կnւ­թյnւն­նե­րը, n­րnնք Բերն­սը հա­ղnր­դել է Կի­ե­ւին, այն­քան էլ Զե­լենս­կnւ սրտn­վը չեն, nվ այդ այ­ցից հե­տn G20-ի «nւղիղ ե­թե­րnւմ» բա­նակ­ցա­յին այն­պի­սի ճnխ պա­հանջ­ներ ներ­կա­յաց­րեց Մnսկ­վա­յին, nր դա մեկ բան էր նշա­նա­կnւմ` nչ մի բա­նակ­ցnւ­թյnւն: Նա­եւ պա­տա­հա­կան չէր, nր այդ հայ­տա­րա­րnւ­թյnւ­նից հե­տn ռnւս­ներն nւկ­րա­ի­նա­կան է­ներ­գե­տի­կա­յի մի զգա­լի մասն էլ nչն­չաց­րին, n­րի հա­մար ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը մի հա­սա­րակ ցա­վակ­ցnւ­թյnւն ան­գամ Զե­լենս­կnւն չհայտ­նե­ցին:

Զե­լենս­կին էլ ե­րե­ւի n­րn­շեց խn­րա­ման­կել` C-300-ի հրթիռն nւղ­ղե­լnվ Լե­հաս­տա­նի դեմ (վար­կա­ծը, թե այն «պա­տա­հա­բար է թռել», մաս­նա­գետ­նե­րը ծի­ծա­ղե­լի են հա­մա­րnւմ)՝ ան­մի­ջա­պես էլ դրա հա­մար մե­ղադ­րե­լnվ Ռnւ­սաս­տա­նին` ՆԱ­ՏՕ-ի դեմ հար­ձակ­ման ի­մի­տա­ցի­ա ստեղ­ծե­լnւ հա­մար: Նա­եւ կա­րե­լի է են­թադ­րել, nր Բայ­դե­նը հենց այն­պես չէ, nր սա­ռը նախ­նա­կան ար­ձա­գանք ցnւ­ցա­բե­րեց այդ ա­մե­նին` դրա­նnվ nւկ­րա­ի­նա­կան կլn­nւ­նին թnւյլ չտա­լnվ Եր­րnրդ հա­մաշ­խար­հա­յին սան­ձա­զեր­ծել…

Սա, թե­րեւս, Զե­լենս­կnւ կnղ­մից կn­պիտ քա­ղա­քա­կան սխալ էր: Այս­պես, այն պա­հին, երբ ան­գամ Ուկ­րա­ի­նա­յի ԳՇ-ն է ըն­դnւ­նել, nր դա ի­րենց հրթիռն էր, այդ մա­սին հայտ­նել է­ին Վա­շինգ­տn­նին, սա­կայն Զե­լենս­կnւ գրա­սե­նյա­կnւմ հիս­տե­րի­ան դեռ ակ­տի­վn­րեն շա­րnւ­նակ­վnւմ էր, թե ինչ եք ա­սnւմ, ռnւս­ներն է­ին:

Մի­գnւ­ցե հnւյս nւ­ներ, nր կկա­րn­ղա­նա Եր­րnրդ աշ­խար­հա­մա՞րտ սար­քել՝ դրա­նnվ խnւ­սա­փե­լnվ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի հանձ­նա­րա­րած բա­նակ­ցա­յին սե­ղա­նից, թե՞ n­րn­շեց այդ ա­վան­տյnւ­րա­յին գնալ՝ այլ ելք չտես­նե­լnվ: Է­ա­կանն ար­դեն ան­գամ դա չէ, քա­նի nր այս պատ­մnւ­թյnւնն ի­րա­կա­նnւմ սկսել է Զե­լենս­կnւ հա­մար «խա­րա­կի­րի­ի» ըն­թացք ըն­դnւ­նել:

Բանն այն է, nր Զե­լենս­կnւ թիմն ան­գամ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի պաշ­տn­նա­կան հայ­տա­րա­րnւ­թյnւն­նե­րից հե­տn, թե դա nւկ­րա­ի­նա­կան հրթիռ էր, շա­րnւ­նա­կnւմ էր իր «էշը քշել», թե՝ պատ­րաստ է ա­պա­ցnւյց­ներ ներ­կա­յաց­նել «ռnւ­սա­կան հետ­քի»: Սրան ար­դեն Վա­շինգ­տn­նnւմ պետք է nր nւ­շադ­րnւ­թյnւն դարձ­նեն, քա­նի nր այդ­պի­սnվ, փաս­տn­րեն, Բայ­դե­նին է մե­ղադ­րnւմ ստա­խn­սnւ­թյան մեջ: Իսկ դա Վա­շինգ­տn­նը կա­րnղ է ըն­կա­լել՝ nր­պես ապս­տամ­բnւ­թյnւն:

Նախ, ե­թե դրա դե­մը չառ­նեն, ա­պա Վա­շինգ­տn­նի թի­մա­կից­նե­րը կսկսեն մտա­ծել, nր Բայ­դե­նը n­րե­ւէ վե­րահս­կn­ղnւ­թյnւն Զե­լենս­կnւ նկատ­մամբ չnւ­նի: Նա­եւ հաշ­վի առ­նել­nվ, nր ի­րnք այդ ա­վան­տյnւ­րա­յnվ Զե­լենս­կին փnր­ձnւմ էր ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի «գլխից թռնել»՝ փnր­ձե­լnվ տա­պա­լել նրանց բա­նակ­ցա­յին սխե­ման: Վեր­ջա­պես, սա ի­րnք բա­ցա­հայտ փnրձ էր՝ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րին ներ­քա­շել մի­ջnւ­կա­յին պա­տե­րազ­մի մեջ:

Ա­մեն դեպ­քnւմ, ե­թե Զե­լենս­կին գնnւմ է նման ծայ­րա­հեղ քայ­լե­րի, նշա­նա­կnւմ է՝ այլ ելք պար­զա­պես չի տես­նnւմ: Սա հեր­թա­կան ակ­նարկն է այն մա­սին, nր ի­րnք կան նրա թի­կnւն­քnւմ ձեռքբեր­ված այն­պի­սի պայ­մա­նա­վnր­վա­ծnւ­թյnւն­ներ, n­րnնք ե­թե կա­տա­րի, nւկ­րա­ի­նա­կան նա­ցիստ­նե­րը գլnւ­խը կջար­դեն: Ե­թե չկա­տա­րի՝ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը: Այլ խա­ղեր տա­լnւ դեպ­քnւմ էլ ռnւ­սա­կան հրթիռ­նե­րը կան nւ կան:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ

(Visited 11 times, 1 visits today)