Հաջորդ տարի մենք կշարունակենք համատեղ աշխատանքը. Պուտինը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին

Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորական ուղերձ է հղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին՝ գալիք Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ: Ուղերձում, մասնավորապես, ասված է.

«Հարգելի Նիկոլ Վլադիմիրի

Սրտանց շնորհավորում եմ Ձեզ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ:
Մենք բարձր ենք գնահատում Հայաստանի հետ հարաբերությունները, որոնք հիմնված են բարեկամության եւ հոգեւոր մտերմության դարավոր ավանդույթների վրա:

Ակնկալում եմ, որ հաջորդ տարի մենք կշարունակենք համատեղ աշխատանքը ռուս-հայկական դաշնակցային կապերի եւ ամենատարբեր ոլորտներում կառուցողական համագործակցության, ինչպես նաեւ եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակում փոխգործակցության զարգացման ուղղությամբ:

Դա, իհարկե, համապատասխանում է մեր եղբայրական ժողովուրդների հիմնարար շահերին:
Մաղթում եմ Ձեզ, Ձեր ընտանիքին եւ մերձավորներին քաջառողջություն, երջանկություն եւ հաջողություն, իսկ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին՝ խաղաղություն եւ բարգավաճում»:

51. ¸ÇíǽdzÛÇ (•Ý¹Ç) Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ï»Õ³Ï³ÉÁ å³ï³ë˳ݳïáõ ¿ Ù³ñï³Ï³Ý áõ ½áñ³Ñ³í³ù³ÛÇÝ å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ¹ÇíǽdzÛÇ (•Ý¹Ç) ÏáÕÙÇó Ù³ñï³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÇ Ñ³çáÕ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåÇãÁ: ܳª Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ³é³çÇÝ ï»Õ³Ï³ÉÝ ¿ ¨ ¹ÇíǽdzÛÇ (•Ý¹Ç) Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³ï³ñáõÙ ¿ Ýñ³ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ¸ÇíǽdzÛÇ (•Ý¹Ç) Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ï»Õ³Ï³ÉÁ å»ïù ¿ ÉñÇí ͳí³Éáí •Çï»Ý³ ³ÙµáÕç Çñ³íÇ׳ÏÁ, ½áñ³Ù³ë»ñÇ (ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ) ËݹÇñÝ»ñÁ ¨ å³ïñ³ëï ÉÇÝÇ ëï³ÝÓÝ»Éáõ ¹ÇíǽdzÛÇ (•Ý¹Ç) ջϳí³ñáõÙÁ: ¸ÇíǽdzÛÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ï»Õ³Ï³ÉÁ ëíáñ³µ³ñ •É˳íáñáõÙ ¿ å³Ñ»ëï³ÛÇÝ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³Ï³Ý Ï»ïÁ:
52. ¸ÇíǽdzÛÇ (•Ý¹Ç) Ññ³Ù³Ý³ï³ñǪ ëå³é³½ÇÝáõÃÛ³Ý ¨ ÃÇÏáõÝùÇ •Íáí ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÁ, ½áñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ¨ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å»ï»ñÁ å³ï³ë˳ݳïáõ »Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý »ÝóϳÛáõÃÛ³Ý ¨ ïñí³Í ½áñ³Ù³ë»ñÇ (ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ), ѳٳå³ï³ëË³Ý µ³ùųÝÙáõÝùÝ»ñÇ, ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñï³Ï³Ý ¨ ½áñ³Ñ³í³ù³ÛÇÝ å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ¹ñ³Ýó ÏáÕÙÇó Ù³ñï³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÇ Ñ³çáÕ Ï³ï³ñÙ³Ý, Ù³ñïÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ï»ë³ÏÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ջϳí³ñÙ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Üñ³Ýù å³ñï³íáñ »Ý.
— ÙÇßï •Çï»Ý³É ³é³ç³¹ñí³Í ËݹÇñÝ»ñÁ, Çñ³¹ñáõÃÛõÝÝ ³ÛÝ Í³í³Éáí, ÇÝãÝ ³³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Çñ»Ýó ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳï³ñ»Éáõ ѳٳñ,
— Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇÝ áõ ßï³µÇ å»ïÇÝ ½»Ïáõó»É ѳٳå³ï³ëË³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ï»ë³ÏÇ íÇ׳ÏÇ, »Ýóϳ (ѳëïÇù³ÛÇÝ) ¨ ïñí³Í ½áñ³Ù³ë»ñÇ (ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ) Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, íÇ׳ÏÇ áõ ϳñÇùÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¹ñ³Ýó Ù³ñï³Ï³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ,
— Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ áñáßÙ³ÝÁ ¨ í»ñ³¹³ë ßï³µÇ Ï³ñ•³¹ñáõÃÛ³ÝÁ ѳٳå³ï³ëË³Ý åɳݳíáñ»É »Ýóϳ ¨ ïñí³Í ½áñ³Ù³ë»ñÇ (ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ) ѳٳÏáÕÙ³ÝÇ ³å³ÑáíáõÙÁ, ÏÇñ³éáõÙÝ áõ µ³ßËáõÙÁ, Ýñ³Ýó ³é³ç³¹ñ»É ËݹÇñÝ»ñ, í»ñ³ÑëÏ»É ¹ñ³Ýó ϳï³ñáõÙÁ ¨ û•ÝáõÃÛáõÝ óáõÛó ï³É Ù³ñïÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí»Éáõ ѳñóáõÙ,
— Ùßï³å»ë •Çï»Ý³É, û áñï»Õ »Ý •ïÝíáõÙ ¨ DZÝã ËݹÇñÝ»ñ »Ý ϳï³ñáõÙ »Ýóϳ ¨ ïñí³Í ½áñ³Ù³ë»ñÁ (ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ), ÇÝãå»ë ݳ¨ ×ßï»É ¹ñ³Ýó Ù³ñïáõݳÏáõÃÛáõÝÁ:
53. Ðñ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÇ ¨ ßﳵݻñÇ ³ß˳ï³ÝùÁ Ù³ñïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ µËáõÙ ¿ ÏáÝÏñ»ï Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÇó, ëï³ó³Í ËݹñÇó áõ ųٳݳÏÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÇó ¨ Ï³ñáÕ ¿ ³Ýóϳóí»É ѳçáñ¹³Ï³Ý ϳ٠½áõ•³Ñ»é ³ß˳ï³ÝùÇ Ù»Ãá¹áí, ϳ٠¹ñ³Ýó ½áõ•³Ïóٳٵ:
гçáñ¹³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ Ù»Ãá¹Á ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ù³ñïÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí»Éáõ ѳٳñ µ³í³ñ³ñ ųٳݳÏÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³í³• Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ Ù³ñï³Ï³Ý Ññ³Ù³ÝÇ Ï³Ù Ù³ñï³Ï³Ý ϳñ•³¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: Àݹ áñáõÙ, Ù³ñïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÁ ѳçáñ¹³µ³ñ ³ÝóϳóíáõÙ ¿ ëϽµáõÙ ¹ÇíǽÇáÝáõÙ, ÇëÏ Ñ»ï᪠•Ý¹áõÙ: ²Û¹ Ù»Ãá¹Á ÑÇÙݳϳÝÝ ¿ Ë³Õ³Õ Å³Ù³Ý³Ï Ù³ñïÇÝ í³Õûñáù ݳ˳å³ïñ³ëïí»ÉÇë:

¼áõ•³Ñ»é ³ß˳ï³ÝùÇ Ù»Ãá¹Á ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ù³ñïÁ ë³Ñٳݳ÷³Ï ųÙÏ»ïÝ»ñáõ٠ݳ˳å³ïñ³ëï»ÉÇë: Àݹ áñáõÙ, Ù³ñïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ëïáñ³¹³ë ûÕ³ÏÝ»ñáõÙ ëÏëíáõÙ ¿ ³í³• Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ÏáÕÙÇó Ù³ñïÇ Ùï³ÑÕ³óáõÙÁ áñáß»Éáõó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ½áõ•³Ñ»é³µ³ñª Çñ ÏáÕÙÇó ïñí³Í ݳËÝ³Ï³Ý Ù³ñï³Ï³Ý ϳñ•³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ²Û¹ å³ï»ñ³½ÙÇ Ù³ñïÇ ÁÝóóùáõÙ ÑÇÙݳϳÝÝ ¿:

²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ųٳݳÏÁ ËÇëï ë³Ñٳݳ÷³Ï ¿, Ù³ñïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ϳñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É Áëï ù³ñï»½Ç Ï³Ù ï»Õ³ÝùÇ Ù³Ýñ³Ï»ñïÇ íñ³: ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ ¹»åùáõÙ ¨ë ¹ÇíǽdzÛÇ (•Ý¹Ç) Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ å»ïù ¿ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ •ïÝÇ ï»Õ³½ÝÝáõ٠ϳï³ñ»Éáõ, Çñ áñáßáõÙÁ, ½áñ³Ù³ë»ñÇ (ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ) ËݹÇñÝ»ñÁ ×ßï»Éáõ ¨ ï»Õ³ÝùáõÙ, ѳïϳå»ëª ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÅ»ñÇ (•É˳íáñ ѳñí³ÍÇ) Ï»ÝïñáݳóÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ý íñ³ ÷áË•áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ ѳٳñ:
Æñ³¹ñáõÃÛáõÝÇó ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÇó »ÉÝ»Éáí, ¹ÇíǽdzÛÇ (•Ý¹Ç) Ññ³Ù³Ý³ï³ñǪ Ù³ñïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ¨ ³ÛÉÝ: ´áÉáñ ¹»åù»ñáõÙ, ³ß˳ï³ÝùÇ Ù»Ãá¹Çó ³ÝÏ³Ë Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ ¨ ßï³µÁ ³ÙµáÕç ³ß˳ï³ÝùÁ å»ïù ¿ ϳï³ñ»Ý ³ÛÝå»ë, áñå»ë½Ç ³å³Ñáí»Ý ½áñùÇ ³ÝÁݹѳï ջϳí³ñáõÙÁ, áñáßáõÙÁ ųٳݳÏÇÝ ÁݹáõÝ»ÉÝ áõ ËݹÇñÝ»ñÇ ³é³ç³¹ñáõÙÁ, ųٳݳÏÇ Ù»Í Ù³ëÁ ѳïϳóÝ»Ý »Ýóϳ ½áñ³Ù³ë»ñÇÝ (ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇÝ)ª ËݹÇñÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ ݳ˳å³ïñ³ëïí»Éáõ ѳٳñ:
54. êï³ó³Í ËݹÇñÁ å³ñ½³µ³Ý»ÉÇë Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ å»ïù ¿ ѳëϳݳ ³é³çÇϳ •áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÁ, ³í³• Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ Ùï³ÑÕ³óáõÙÁ (ѳïϳå»ëª ѳϳé³Ïáñ¹ÇÝ ç³Ëç³Ë»Éáõ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ), ËݹÇñÁ, ï»ÕÁ ûå»ñ³ïÇí ¹³ë³íáñáõÃÛáõÝáõÙ (Ù³ñï³Ï³ñ•áõÙ) ¨ ¹ÇíǽdzÛÇ (•Ý¹Ç) ¹»ñÁ ûå»ñ³ódzÛáõÙ (Ù³ñïáõÙ), ѳñ¨³ÝÝ»ñÇ ËݹÇñÝ»ñÁ, Ýñ³Ýó ¨ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ÙÛáõë ½áñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ½áñ³ÙdzíáñáõÙÝ»ñÇ (½áñ³Ù³ë»ñÇ) Ñ»ï ÷áË•áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ï³ñ•Á, ÇÝãå»ë ݳ¨ ËݹñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ ¹ÇíǽdzÛÇ (•Ý¹Ç) å³ïñ³ëï ÉÇÝ»Éáõ ųٳݳÏÁ:
55. Æñ³íÇ׳ÏÇ •Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ѳϳé³Ïáñ¹Ç, ë»÷³Ï³Ý ½áñù»ñÇ, Ù³ñï³Ï³Ý •áÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³ÝÇ (ï»Õ³ÝùÇ), »Õ³Ý³Ï³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, ï³ñí³ »Õ³Ý³ÏÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ù³ñï³Ï³Ý ËݹñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý íñ³ ³½¹áÕ ÙÛáõë •áñÍáÝÝ»ñÇ •Ý³Ñ³ïáõÙÁ: Æñ³íÇ׳ÏÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ññÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ñíáõÙ »Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñ:
гϳé³Ïáñ¹Ç ¨ ë»÷³Ï³Ý ½áñù»ñÇ •Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ϳï³ñíáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ϳ½ÙÇ, µ³ñáÛ³¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý íÇ׳ÏÇ ¨ Ù³ñï³Ï³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý-ù³Ý³Ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ÏáÕÙ»ñÇ áõÅ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý-ù³Ý³Ï³Ï³Ý ѳñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ (ѳßíÇ ³éÝ»Éáí Ýñ³Ýó Ù³ñï³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ)ª Áëï ËݹÇñÝ»ñÇ (ÁݹѳÝáõñ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ç³Ýù»ñÇ Ï»ÝïñáݳóÙ³Ý, •É˳íáñ ѳñí³ÍÇ áõÕÕáõÃÛ³Ý íñ³): Æñ³íÇ׳ÏÇ •Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ, áñå»ë ϳÝáÝ, ݳ˳ÝßíáõÙ »Ý áñáßÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ï³ññ»ñÁ:
56. Ðñ³Ù³Ý³ï³ñÁ áñáßáõÙÝ ÁݹáõÝáõÙ ¿ ÙdzÝÓÝÛ³ª ëï³ó³Í ËݹñÇ å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý ¨ Çñ³íÇ׳ÏÇ •Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: Æñ³íÇ׳ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÏÇë³ïáõÃÛáõÝÁ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇÝ ãÇ ³½³ïáõ٠ųٳݳÏÇÝ áñáßáõÙ ÁݹáõÝ»Éáõó:
Ðñ³Ù³Ý³ï³ñÇ áñáßÙ³Ý Ù»ç ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý.
— Ù³ñïÇ Ùï³ÑÕ³óáõÙÁ,
— ½áñ³Ù³ë»ñÇ (ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ) Ù³ñï³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ,
— ÷áË•áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÁ,
— ջϳí³ñÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ:
´³óÇ ³Û¹, áñáßÙ³Ý Ù»ç ϳñáÕ »Ý ë³ÑÙ³Ýí»É ËݹÇñÝ»ñÁª Áëï ³å³ÑáíÙ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ¨ ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ:
àñáßÙ³Ý ÑÇÙùÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ Ùï³ÑÕ³óáõÙÁ, áñáõÙ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý.
— ÑÇÙÝ³Ï³Ý ç³Ýù»ñÇ Ï»ÝïñáݳóÙ³Ý (•É˳íáñ ѳñí³ÍÇ) áõÕÕáõÃÛáõÝÁ,
— ѳϳé³Ïáñ¹Ç ç³Ëç³ËÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ (áñ ѳϳé³Ïáñ¹ÇÝ, áñï»Õ, ÇÝãåÇëÇ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ¨ ÇÝãå»ë ç³Ëç³Ë»Éª Ýß»Éáí Ïñ³Ï³ÛÇÝ ËáóÙ³Ý Ï³ñ•Á ¨ Ýñ³Ý ˳µ»Éáõ ÙÇçáóÝ»ñÁ),
— ¹ÇíǽdzÛÇ (•Ý¹Ç) Ù³ñï³Ï³ñ•Á:
àñáßáõÙÁ Ó¨³Ï»ñåíáõÙ ¿ ù³ñï»½Ç íñ³, µ³ó³ïñ³Ï³Ý •ñáõÃÛ³Ùµ:
57. Ðñ³Ù³Ý³ï³ñÇ áñáßÙ³Ý ¨ Ýñ³ óáõóáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, ³ß˳ï³ÝùÇ ÁݹáõÝí³Í Ù»Ãá¹ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý, ßï³µÁ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÇ, ½áñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ áõ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å»ï»ñÇ Ñ»ï ѳٳï»Õ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ù³ñïÇ åɳݳíáñáõÙÁ, áñÁ ϳ۳ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ Ù³ëݳÏóáÕ áõÅ»ñÇ áõ ÙÇçáóÝ»ñÇ •áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ùß³ÏÙ³Ý, Ù³ñï³Ï³Ý áõ ÙÛáõë ÷³ëï³ÃÕûñÇ Ùß³ÏÙ³Ý áõ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ѳٳå³ï³ëË³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ù»ç:
¸ÇíǽdzÛáõ٠ѳϳé³Ïáñ¹Ç Ïñ³Ï³ÛÇÝ ËáóÙ³Ý åɳݳíáñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ¹ÇíǽdzÛÇ ßï³µÇ å»ïÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùµª Ïñ³Ï³ÛÇÝ ËáóÙ³Ý åɳݳíáñÙ³Ý ËÙµÇ ÏáÕÙÇó, Ññ»ï³Ýáõ ßï³µÇ, Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ ËÙµÇ ßï³µÇ áõ ³ídzódzÛÇ Ù³ñï³Ï³Ý ջϳí³ñÙ³Ý ËÙµÇ Ñ»ï ѳٳï»Õ:
Ðñ³Ù³Ý³ï³ñÇ áñáßáõÙÇó µ³óÇ, Ùß³ÏíáõÙ »Ý.
— ¹ÇíǽdzÛáõÙª Ù³ñï³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý (Ù³ñï³Ï³Ý ϳñ•³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ), Ù³ñï³Ï³Ý ϳñ•³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ½áñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ, ѳïáõÏ ½áñù»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É, ϳñ•³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý áõ ÃÇÏáõÝùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, ѳϳé³Ïáñ¹Ç Ïñ³Ï³ÛÇÝ ËáóÙ³Ý åɳÝ, ½áñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ù³ñï³Ï³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý åɳÝÝ»ñ, ÷áË•áñÍáÕáõÃÛ³Ý åɳݳÛÇÝ ³ÕÛáõë³Ï (áõñí³•ÇÍ), ϳñ•³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ åɳÝÝ»ñ ³å³ÑáíÙ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ, å³ñ»ï³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, ϳåÇ ¨ ½áñù»ñÇ Í³ÍáõÏ Õ»Ï³í³ñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É, ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ åÉ³Ý ¨ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕûñ,
— •Ý¹áõÙª Ù³ñï³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý (Ù³ñï³Ï³Ý ϳñ•³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ), ϳñ•³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ¨ ÃÇÏáõÝùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, ÷áË•áñÍáÕáõÃÛ³Ý åɳݳÛÇÝ ³ÕÛáõë³Ï (áõñí³•ÇÍ), ѳϳû¹³ÛÇÝ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÛ³Ý, ϳåÇ, å³ñ»ï³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, ÇÝŻݻñ³Ï³Ý, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ ÃÇÏáõÝù³ÛÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý åɳÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕûñ:
¸ÇíǽdzÛáõÙ ½áñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ áõ ѳïáõÏ ½áñù»ñÇ ÏÇñ³éÙ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ ¹ÇíǽdzÛÇ Ù³ñï³Ï³Ý Ññ³Ù³ÝÁ ¨ Ù³ñï³Ï³Ý ϳñ•³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, •Ý¹Ç Ù³ñï³Ï³Ý Ññ³Ù³ÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ ¨ ÃÇÏáõÝùÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ï³ñ•³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ùß³ÏíáõÙ »Ý ó³Ýϳó³Í Çñ³íÇ׳ÏáõÙ: Øß³ÏíáÕ ÙÛáõë ÷³ëï³ÃÕûñÇ ó³ÝÏÁ, ëï³ó³Í Ù³ñï³Ï³Ý ËݹñÇó ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ³éϳÛáõÃÛáõÝÇó »ÉÝ»Éáí, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ý•³Ù áñáßáõÙ ¿ ¹ÇíǽdzÛÇ (•Ý¹Ç) Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ:
58. гëïÇù³ÛÇÝ, ïñí³Í áõ ³ç³ÏóáÕ ½áñ³Ù³ë»ñÇÝ (ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇÝ) ¹ÇíǽdzÛÇ (•Ý¹Ç) Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ Ù³ñï³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÝ ³é³ç³¹ñáõÙ ¿ Ù³ñï³Ï³Ý Ññ³Ù³ÝÝ»ñáí áõ ϳñ•³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí: سñïÇ ÁÝóóùáõÙ Ù³ñï³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ ½áñ³Ù³ë»ñÇÝ (ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇÝ) ³é³ç³¹ñíáõÙ »Ý, áñå»ë ϳÝáÝ, Ù³ñï³Ï³Ý ϳñ•³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ¶ñ³íáñ Ù³ñï³Ï³Ý Ññ³Ù³ÝÁ ëáíáñ³µ³ñ Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ ¿ ï»Õ³ÝùáõÙ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ³ß˳ï³ÝùÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá: ´³Ý³íáñ Ó¨áí ïñíáÕ µáÉáñ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÝ áõ ϳñ•³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñï³¹Çñ •ñ³ÝóíáõÙ »Ý:
سñï³Ï³Ý Ññ³Ù³ÝÁ ѳÛï³ñ³ñ»ÉÇë Ù³ñïÇ Ùï³ÑÕ³óÙ³Ý Ù»ç ѳϳé³Ïáñ¹ÇÝ Ë³µ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ó»éݳñÏíáÕ ÙÇçáóÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ ã»Ý ÝßíáõÙ, ³ÛÉ ³é³ÝÓÇÝ Í³ÝáóóíáõÙ »Ý ÙdzÛÝ ¹ÇíǽdzÛÇ ßï³µÇ å»ïÇÝ, ¹ÇíǽdzÛÇ (•Ý¹Ç) Ññ³Ù³Ý³ï³ñǪ ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ •Íáí ï»Õ³Ï³ÉÇÝ, ¹ÇíǽdzÛÇ ûå»ñ³ïÇí µ³Å³ÝÙáõÝùÇ å»ïÇÝ (•Ý¹Ç ßï³µÇ å»ïÇ ï»Õ³Ï³ÉÇÝ) ¨, ³ÝÑñ³Å»ßï ã³÷áíª Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇÝ:
Ðñ³Ù³Ý³ï³ñÁ å»ïù ¿ û•ï³•áñÍÇ ó³Ýϳó³Í Ñݳñ³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ñï³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ »ÝóϳݻñÇÝ ³ÝÓ³Ùµ ³é³ç³¹ñ»Éáõ (×ßï»Éáõ) ѳٳñ, ѳïϳå»ëª Çñ³íÇ׳ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ:
59. سñï³Ï³Ý Ññ³Ù³ÝáõÙ ÝßíáõÙ »Ý.
²é³çÇÝ Ï»ïáõÙª ѳϳé³Ïáñ¹Ç •Ý³Ñ³ïáõÙÇó µËáÕ Ñ³ÏÇñ× Ñ»ï¨áõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
ºñÏñáñ¹ Ï»ïáõÙª ³í³• Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ÙÇçáóÝ»ñáí ËáóíáÕ ûµÛ»ÏïÝ»ñÝ áõ Ý߳ݳϻï»ñÁ ¨ ¹ÇíǽdzÛÇ (•Ý¹Ç) •áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ •áïáõÙ (ï»Õ³Ù³ëáõÙ) û¹³ÛÇÝ ¹»ë³ÝïÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ï³ñ•Á, ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳñ¨³ÝÝ»ñÇ ËݹÇñÝ»ñÝ áõ Ýñ³ÝóÇó ë³Ñٳݳ½³ïáÕ •Í»ñÁ:
ºññáñ¹ Ï»ïáõÙª ¹ÇíǽdzÛÇ (•Ý¹Ç) Ù³ñï³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ ¨ Ù³ñïÇ Ùï³ÑÕ³óáõÙÁ:
âáññáñ¹ Ï»ïáõÙª §Ññ³Ù³ÛáõÙ »Ù¦ µ³éÇó Ñ»ïá Ù³ñï³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñ »Ý ³é³ç³¹ñíáõÙ.
— ³é³çÇÝ ¿ß»ÉáÝÇ •Ý¹»ñÇÝ (•áõÙ³ñï³ÏÝ»ñÇÝ),

(Visited 21 times, 1 visits today)